top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – ATELIER TLICHTERAAN

Deelname :
Het atelier Tlichteraan is gedurende het gehele jaar geopend op vernoemde openingstijden (indien anders vermeld). Instromen (en opzeggen) is ten alle tijde mogelijk.

Online en telefonisch kan deelname doorgegeven worden (bij voorkeur uiterlijk een dag van te voren).
Per dagdeel kunnen maximaal 10 / 12 deelnemers gebruik maken van het open atelier; dit is mede afhankelijk van de andere deelnemers en/of hun werkstukken.

Het aantal deelnemers bij de verschillende workshops kan variëren; de begeleiding/organisatie bepaald het maximale aantal deelnemers.

 

 In principe is ongeacht het aantal deelnemers het atelier geopend; bij te weinig of geen deelname kan besloten worden tot sluiting door de begeleiding.
 

De deelnemer is mede bepalend en dus verantwoordelijk voor de algemene (werk)sfeer; Tlichteraan (begeleiding en/of organisatie) heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname.

Afwezigheid :
 Bij afwezigheid door ziekte of om andere redenen van de begeleiding wordt vervanging geregeld door de organisatie.

In geval van overmacht waardoor vervanging niet geregeld kan worden wordt dit zo spoedig mogelijk aangegeven op het maandrooster en doorgegeven aan deelnemers die al gereserveerd hebben of die gebruikelijk op de genoemde tijd deelnemen.

Bij het vervallen van een dag en/of dagdeel worden geen kosten doorberekend aan deelnemers.
 

Van deelnemers wordt verwacht de eigen afwezigheid (ongeacht de reden of omstandigheden) zo spoedig mogelijk doorgeven, uiterlijk 1 dag van tevoren.
Bij het tijdig doorgeven van afwezigheid / uiterlijk 24 uur van te voren worden er geen kosten in rekening gebracht.

Pauze :
Tijdens de deelname kan naar eigen inzicht pauze gehouden worden. Er is er geen 'echte' pauze ingepland Tijdens de deelname kan gebruik gemaakt worden van koffie en/of thee. Dit is bij de deelname inbegrepen.

Sluiting / Vakantie :
De Vierdaagseweek ( meestal 3e week van juli) en de week tussen de Kerstdagen en Nieuwjaar is het atelier gesloten (dit wisselt per kalenderjaar en wordt tijdig aangegeven op de website)
 Als het atelier wegens vakantie( van en door begeleiding) is gesloten wordt dit tijdig aangegeven via de nieuwsbrief, email, persoonlijke informatie en op de website.

Sluiting i.v.m. andere feestdagen:
het atelier is in principe geopend op feestdagen zoals de Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Carnaval, Bevrijdingsdag etc. uitgezonderd bij geringe deelname (minimaal 2 personen en in overleg met betrokken deelnemers); (dit wisselt per kalenderjaar en wordt tijdig aangegeven op de website)

Betaling :
De kosten voor deelname aan het Open Atelier kunnen betaald worden op de volgende wijze:

 

- via bankoverschrijving (voorkeur); binnen 14 dagen na deelname of aanschaf van een Palet van 5 of 10 (5 of 10 x deelname met korting)
 

 - contant - via PIN-betaling (liever niet wegens bijkomende kosten)
 

 - via factuur (in geval van overeenkomst); deze factuur moet binnen 14 dagen na ontvangst worden betaald middels een overschrijving.
 

Er vindt geen restitutie van het deelnamegeld plaats of bij opzegging van (resterende) deelnamemomenten bij aanschaf van een Palet van 5 of 10 (5 of 10 x enkele deelname met korting)
 

Aansprakelijkheid :

Tlichteraan is verzekerd voor aansprakelijkheid voor eigengemaakte schade. Deelname aan de cursussen is voor eigen risico van de deelnemers.
 

Tlichteraan (begeleiding en/of organisatie) is nimmer aansprakelijk voor schade aan werkstukken, kleding, persoonlijk eigendom van deelnemers/ bezoekers of het zoekraken daarvan binnen het atelier.
 

Deelname is voor eigen risico, tenzij het kwijtraken van, of schade aan eigendommen van bezoekers / deelnemers voorzover deze schade niet nadrukkelijk te wijten is aan opzet of nalatigheid van de begeleiding en/of de ruimte van het atelier.
 

Tlichteraan (begeleiding en/of organisatie) is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die bezoekers/deelnemers oplopen tijdens, voor of na de deelname aan het open atelier, cursus(sen) of workshops.
 

Mocht er tijdens het werken met de verschillende gereedschappen iets stuk gaan dan wordt er in overleg besproken wie er voor vervanging zorg draagt. In sommige gevallen zal dit de deelnemer zijn. Het kan ook voorkomen dat de organisatie van Tlichteraan zorg draagt voor de vervanging van het gereedschap/materiaal.
 

Materialen en gereedschappen :

Er zijn voldoende en goede materialen aanwezig. Alle gereedschappen (eigendom van Tlichteraan en aanwezig in het atelier) die gebruikt worden tijdens de deelname zijn bij de cursusprijs inbegrepen en worden na gebruik correct ingeleverd.

Ook het gebruik van schilderskwasten, -paletmessen, - vloeistoffen is bij de prijs inbegrepen. Men hoeft zelf geen gereedschappen aan te schaffen. Daarnaast kan ook kosteloos gebruik gemaakt worden van schoonmaakmiddelen zoals doek, zeep e.d.

Van de olie- en acrylverf kan gebruik gemaakt worden tegen een vergoeding van €5 per deelname.

Ander schilder- en tekenmateriaal kan kostenloos gebruikt worden.
 

Opberging

Op verzoek kan het eigen materiaal en de werkstukken achtergelaten worden op het atelier. Daarvoor is ruim voldoende opbergmogelijkheid.
Werkstukken die gereed zijn dienen zo spoedig mogelijk meegenomen te worden om deze opbergmogelijkheid te behouden.

Het achterlaten van het eigen materiaal en werkstukken op het atelier is op eigen risico (tenzij het beschadigen of zoekraken daarvan aantoonbaar te wijten is aan de begeleiding/organisatie.
 

Expositie :

Regelmatig organiseert Tlichteraan een expositie.
Elke deelnemer wordt de mogelijkheid geboden om hiervoor een aantal van zijn/haar werkstukken beschikbaar te stellen.
Het vervoer en de verzekering van de werkstukken is de verantwoordelijkheid van de exposerende deelnemer(s) en komt voor rekening van de deelnemer(s). Vanuit de organisatie van Tlichteraan wordt praktische hulp / assistentie geboden bij de (logistieke) organisatie / inrichting van de expositie.
Voor deelname aan groepsexposities wordt een bedrag van € 10 gerekend voor de (administratieve) organisatie. transport en inrichting; daarnaast kan praktische hulp /assistentie gevraagd worden van de (exposerende) deelnemers

Website :
Tlichteraan (begeleiding en/of organisatie) kan beeldmateriaal van de werkstukken, lessituaties en/of activiteiten (exposities, evenementen, open dag(en) etc.) maken, dat gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden en voor de eigen website.
Het werk van de deelnemers wordt gefotografeerd. Deze afbeeldingen worden opgeslagen in het archief. Regelmatig wordt de website van nieuwe foto's voorzien.

Tevens wordt een persoonlijke website aangeboden aan deelnemers van het Open Atelier waar dit materiaal voor gebruikt wordt (middels een inlogcode is deze site afgeschermd voor niet-deelnemers aan het Open Atelier). Deze persoonlijke website is onderdeel van de site van Tlichteraan.

Als u niet wilt dat beeldmateriaal gepubliceerd wordt waarop u of uw werkstuk staat afgebeeld, dient u dit (bij voorkeur schriftelijk) kenbaar te maken.

** IN DIT VERBAND VERWIJZEN WIJ U OOK UITDRUKKELIJK KENNIS TE NEMEN VAN DE PRIVACY-VERKLARING (gebaseerd op de AVG-wetgeving) op de website ***

 Klachten:
Natuurlijk doen wij er alles aan om te zorgen dat de deelname, cursussen en workshops. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over uw deelname, de docent, de begeleiding of het materiaal. Wij stellen het op prijs als u in dat geval uw klacht zo snel mogelijk aan ons meldt. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing.

Indienen van de klacht

U klacht kan mondeling of schriftelijk (bij de organisatie van Tlichteraan)ingediend worden. De klacht dient duidelijk geformuleerd te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.

Afhandeling van de klacht

Wij proberen daarbij zoveel mogelijk in overleg met u naar een oplossing zoeken. We streven ernaar de klacht binnen2 weken tot tevredenheid af te handelen, en zullen u mondeling of schriftelijk vragen of u tevreden bent over de afhandeling.

 

Algemene gegevens :

Tlichteraan is gevestigd in het bedrijvencomplex 'Splendorfabriek, adres Gorterplaats 13 & 13a 6531 HZ Nijmegen,
 

ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel no 09178500 / BTW no. NL0893.65.793.B01
 

IBAN nr. NL52 RABO 0192 3552 60 t.n.v. Tlichteraan.

Eigenaar /huurder W. van der Heijden, beeldend kunstenaar, Malden.

bottom of page